Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN
• 1 De bestelde werken zullen uitgevoerd worden door ons of voor onze
rekening, onder onze verantwoordelijkheid. De annulatie door de klant van
een nog niet uitgevoerde bestelling, zal als gevolg hebben dat de klant van
rechtswege een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25% van de totale
prijs van de bestelling zal moeten betalen in ons voordeel. Deze vergoeding
• dient om onze administratieve kosten te dekken voor het opmaken
van de offerte, van de briefwisseling, van het beheer van onze voorraad
evenals ter dekking van het winst verlies. In geval van annulatie van de
bestelling nadat wij reeds materiaal besteld hebben, behouden wij ons het
recht voor om, naargelang het geval, ofwel de uitvoering van het
contract te eisen, ofwel een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 50%
van het bedrag van de bestelling. Deze vergoeding dient om de
hiervoor beschreven kosten te dekken, evenals de eventuele strafclausules
die wij zouden hebben ten opzichte van onze leveranciers of ter
dekking van de aankoop van het materiaal dat deel uitmaakt van huidig
geannuleerd contract. Geen enkele annulatie zal nog toegestaan zijn
nadat het fabricageproces zal begonnen zijn of dat we reeds voltooide
producten bestemd voor de klant hebben verworven. Is gelijk gesteld met
een annulatie van een bestelling het feit dat de klant zelf de voorziene
werken of een deel ervan uitvoert of door een derde laat uitvoeren.
Indien wij zelf het contract annuleren of wijzigen, buiten het geval van
overmacht, zal de klant genieten van een vergoeding gelijk aan de
ondergane schade.
• 2. Elk onoverkomelijk obstakel voor de normale uitvoering van onze
verbintenissen, met andere woorden elk geval van overmacht
(bijvoorbeeld :
oorlog en haar gevolgen, ongevallen, weersomstandigheden, stakingen of
een lock-out…) bevrijdt ons van onze verbintenissen. Indien het
obstakel echter tijdelijk is, zullen onze verbintenissen slechts uitgesteld
zijn. In dit geval zal de tijdelijke opschorting van de werken, van
rechtswege en zonder vergoeding, de oorspronkelijke uitvoeringstermijn
verlengen met een duurtijd gelijk aan de duurtijd van de opschorting,
verlengd met de noodzakelijke tijdsduur voor het hervatten van de werken.
• 3. Om geldig te zijn moeten alle opmerkingen van de klant met betrekking
tot de uitvoering der werken, schriftelijk gebeuren. Zo ook moeten alle
wijzigingen aan de uitvoering der afgesproken werken, om eender welk
motief, aangevraagd hetzij door de bouwheer hetzij door onszelf, het
voorwerp uitmaken van een voorafgaand schriftelijk akkoord ondertekend
door de contracterende partijen.
• 4. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 8% per jaar
verschuldigd zijn vanaf de vervaldag en deze zal verhoogd worden met een
conventionele forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van
125 euro. Overeenkomstig het artikel 1254 van het burgerlijke wetboek zal
elke gedeeltelijke betaling van de factuur aangerekend worden eerst
als betaling van de kosten, dan van de interesten en uiteindelijk van het
kapitaal. Deze strafclausule van 10% kan ook door de klant aangevraagd
• 5. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt de totaliteit
van de nog niet vervallen facturen van rechtswege invorderbaar.
• 6. De materialen en koopwaar blijven onze eigendom tot de volledige
betaling van hun prijs en bijkomende kosten.
• 7. Elke klacht moet ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van
de factuur. Na deze termijn beschouwen wij dat onze facturen aanvaard
zijn door de klant en dat deze dus moeten betaald worden.
• 8. Wij zullen ons kunnen keren tegen de bouwheer indien door zijn toedoen
de uitvoering der werken vertraging oploopt of dat wij schade lijden. In
beide gevallen zullen wij ofwel een verlenging kunnen bekomen van de
uitvoeringstermijnen, of zelfs een herziening of de ontbinding van het
contract en/of schadevergoeding.
• 9. De huidige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere
verkoopsvoorwaarden. Samen met de voorwaarden vermeld op de
• bestelbon en de eventuele bijzondere voorwaarden, vormen zij het
contract. De klant wordt beschouwd er kennis van te hebben genomen en
• deze aanvaard te hebben, met uitzondering van uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen.
• 10. Opmaat gemaakte onderdelen , of onderdelen die worden gemaakt in
precisie van het aangevraagde werk worden nooit retour genomen .
• Schouwveger-Tim
Schoorsteen Technieken
Vegen – Tubatie- trekregelaars-metingen / Business Manager
BE16 7360 4244 8274
Veldstraat 18 bredene , 8450, België
+32478165175
www.schouwveger-tim.be
Ondernemingsnummer : 0678.500.053